Torna a Informació per a persones nouvingudes

Salut

Assegurança de malaltia (Krankenversicherung)

Des del naixement o l’arribada a Suïssa, tothom té un termini màxim de tres mesos per obtenir una assegurança de salut obligatòria. És recomanable contractar una assegurança el més aviat possible, ja que les primes mensuals es paguen a partir del mes d’entrada al país, fins i tot en el cas que es contracti l’assegurança més endavant. A més, hauràs de presentar un comprovant de l’assegurança de salut a l’oficina d’empadronament del teu municipi (Kreisbüro si vius a Zuric ciutat, Gemeinde a la resta de municipis) dins d’un termini de tres mesos.

Cada persona assegurada paga una prima mensual (Prämie) a la companyia d’assegurances (Krankenkasse). L’import de la prima varia d’una companyia a una altra, i també entre cantons de residència. Els menors de fins a 18 anys paguen primes més baixes. Les persones amb baixos ingressos poden tenir dret a una reducció de la prima.

En casos excepcionals, hi ha persones que no estan obligades a contractar una assegurança: és el cas d’alguns països que tenen convenis bilaterals de cobertura sanitària amb Suïssa, de persones que es troben a Suïssa per un temps limitat per feina o estudis i que tenen una cobertura sanitària 100% equivalent, treballadors fronterers que treballin en un país de la UE, persones jubilades que cobrin una pensió d’un país de la UE, i membres dels cossos diplomàtics. La targeta sanitària europea (TSE) només és vàlida per a turistes i persones fent estades temporals (inferiors a tres mesos) a Suïssa, en cap cas per a residents.

L’elecció de companyia d’assegurances de salut és lliure, dins d’una llista d’empreses autoritzades. A Suïssa hi ha més de 80 asseguradores de salut que ofereixen les mateixes prestacions en l’assegurança bàsica. Per triar-ne una, pots utilitzar dues eines bàsiques:

Priminfo.ch és una pàgina oficial del Departament d’Interior suís, et permet introduir les teves dades i les de l’assegurança de què ja disposes, si és el cas, i fa una comparativa dels diners de més o de menys que es podrien pagar amb totes les altres asseguradores. Permet també filtrar per diferents models d’assegurança, i per imports de franquícia.

Comparis.ch: també serveix per comparar les ofertes de les diferents companyies asseguradores, però és una pàgina privada que rep comissions d’algunes empreses d’assegurances, per tant, no sempre hi apareixen totes les asseguradores que existeixen.

L’assegurança bàsica (Grundversicherung)

Totes les assegurances bàsiques ofereixen les mateixes cobertures, fixades per la llei federal (LAMal/KVG), que són les següents: serveis derivats d’una malaltia, accidents que no estiguin coberts per l’assegurança d’accident (Unfallversicherung), medicaments (amb algunes excepcions) i tractaments hospitalaris. Totes les companyies asseguradores estan obligades a acceptar tothom, independentment del seu estat de salut, edat, o qualsevol altre factor.

Aquest no és el cas per a les assegurances complementàries (Zusatzversicherung), que inclouen, per exemple, una oferta amb major comoditat hospitalària, costos d’ambulància o rescat i una gamma més àmplia de tractaments, com ara homeopatia, medicina alternativa, costos del gimnàs o balneari, ulleres, etc. Si vols contractar una assegurança complementària, pot ser que l’empresa asseguradora et rebutgi si tens algun problema de salut previ. Això no vol dir, però, que pugui rebutjar cobrir la teva assegurança bàsica.

Costos

exemples-kvg

Fes clic per ampliar

En aquestes dues gràfiques pots veure com es distribueixen els diferents costos anuals tenint contractada la mateixa companyia asseguradora en dos casos diferents (per fer el càlcul hem triat la més barata per a l’any 2017).

– Per una banda, a la gràfica de l’esquerra, hem representat com seria en cas de tenir un total de despeses mèdiques per un import total de 800 CHF.

– Per l’altra, a la gràfica de la dreta, pots veure com seria en cas que els costos ascendissin als 3000 CHF anuals.

Les primes (Prämien), representades en blau als dos exemples, són les quotes que cada persona ha de pagar (anual, trimestral o mensualment, depenent de cada companyia) per rebre els serveis de l’asseguradora. Totes les companyies estan obligades per llei a oferir les mateixes cobertures bàsiques amb la Grundversicherung, i l’opció de pagar més o menys té a veure amb la qualitat del servei, les llengües en què treballen, els metges que hi presten servei (no tots els metges treballen per a totes les companyies), i altres factors subjectius.

A banda de les primes, els costos compartits amb l’asseguradora són els següents:

1. Quota deduïble o franquícia (Franchise)

Representada en taronja a les dues gràfiques, la quota deduïble (sovint anomenada “franquícia” a Suïssa) és la quantitat amb què has de contribuir als teus tractaments cada any (mínim: 300 CHF per als adults, 0 per a menors d’edat). Després d’haver arribat aquesta quantitat la companyia asseguradora començarà a cobrir els teus costos.

Hi ha franquícies de 300, 500, 1.000, 1.500, 2.000 i 2.500 francs anuals. Com pots veure a les gràfiques, si vols reduir la quantitat de les teves primes (franja blava), has d’augmentar la teva franquícia (franja taronja).

Així, agafant com a exemple la companyia més barata, si tries una franquícia de 300 CHF, podries estar pagant una prima de 4.200 francs anuals (350 al mes), mentre que amb la mateixa companyia i una franquícia de 2.500 CHF, la prima es reduiria fins els 2.800 francs anuals (235 mensuals). Això és igual a les dues gràfiques, ja que és independent de les despeses totals. Per tant, val la pena pensar si un any concret esperes tenir moltes despeses mèdiques, i ajustar la franquícia d’acord amb això per evitar pagar sobrecostos.

2. Participació de les despeses generades, “taxa de retenció” o copagament (Selbstbehalt)

Fins i tot després d’haver superat l’import de la franquícia, encara hauràs de pagar el 10% dels costos dels tractaments que rebis (a les gràfiques, en groc). Aquesta càrrega, sovint anomenada “taxa de retenció”, té un import màxim anual de 700 CHF per a adults i 350 per a infants. Existeixen algunes excepcions a aquesta taxa en casos de malalties durant l’embaràs.

3. Contribucions a despeses hospitalàries

La contribució a les despeses per estades a l’hospital té un cost de 15 CHF per dia d’estada a l’hospital. Els nens, joves en formació o pràctiques de fins a 25 anys i les dones de baixa per maternitat estan totalment coberts i no han de pagar cap contribució.

Evita sorpreses desagradables

Quan un metge et prescriu un tractament que no està cobert per l’assegurança bàsica, té l’obligació d’informar-te al respecte. No obstant això, si tens algun dubte, val la pena consultar-lo amb la teva companyia d’assegurances abans de començar el tractament.

Tipus o models d’assegurança bàsica

En funció de la modalitat d’assegurança de salut que hagis contractat, podràs anar directament al metge que tu vulguis o hauràs de trucar en primer lloc a la informació telefònica de la teva assegurança, o bé anar al centre de salut que et correspongui. Les opcions són aquestes:

1. Metge de capçalera (Hausarzt/-in)

Els metges de capçalera s’encarreguen de l’atenció sanitària primària i, de manera general, són el primer punt de contacte en cas de malaltia o accident. La xarxa de metges de capçalera és una agrupació regional de metges generalistes que exerceixen lliurement. Com a persona assegurada, pots triar un d’aquests com a metge de capçalera i prescindir de la lliure elecció de metge.
 En aquest cas, estàs obligat a consultar el teu metge d’atenció primària en primer lloc. Aquesta és la primera persona de contacte, qui coordina totes les teves qüestions mèdiques (excepte casos d’emergència) i qui decideix si pot dur a terme ella mateixa el teu tractament o si és necessari derivar la qüestió a un especialista. Trobaràs la llista de metges en aquesta pàgina oficial, que permet fer la cerca per proximitat al teu domicili o segons els idiomes en què treballen, entre altres criteris.

2. HMO (Health Maintenance Organization)

L’HMO és un model d’assegurança de malaltia en què les persones assegurades es comprometen a anar en primer lloc sempre a un metge determinat o al centre de salut de l’assegurança (excepte en casos d’emergència). Una HMO és una organització de metges que s’organitzen en una consulta en grup. A més dels metges generalistes, el centre compta amb especialistes així com terapeutes de diverses disciplines. Si cal, els metges deriven els pacients als especialistes (sempre que estiguin disponibles dins del centre de salut).

3. Assessorament telefònic preliminar (TelMed, PrimaTel, CallMed…)

Les diferents companyies d’assegurances ofereixen models que proporcionen assessorament mèdic telefònic abans de cada visita. Aquesta restricció també permet estalviar en les primes.

4. Assegurança amb bonificació

La prima es va reduint cada any durant el qual no s’ha rebut cap compensació de l’asseguradora. La prima inicial és un 10% més alta que les primes ordinàries i la franquícia no es pot augmentar, però el cost pot reduir-se a la meitat de la prima inicial passats 5 anys.

Assegurança d’accidents (Unfallversicherung)

A Suïssa, la llei preveu que els treballadors per compte aliè amb una jornada de treball setmanal de 8 hores com a mínim han d’estar assegurats per l’empresa que els contracta contra accidents laborals i no laborals.

Les persones que exerceixen una activitat independent i les persones inactives (per ex. mestresses de casa, nens, estudiants i jubilats) s’asseguren contra accidents en el marc de la seva assegurança de malaltia obligatòria.

Per altra banda, les persones que treballen menys de vuit hores setmanals només estan assegurades contra accidents de treball i malalties professionals, però no contra els accidents no laborals. Si et trobes en aquesta situació, no suspenguis la cobertura d’accidents de la teva assegurança de salut. Els accidents que es produeixen en el camí cap a i des del lloc de treball es consideren accidents laborals.

Swisscare

Si ets estudiant, au pair o aprenent, fas un doctorat o un postdoc, o tens un contracte de pràctiques, resideixes de manera temporal a Suïssa i la teva estada serà superior a 3 mesos i inferior a 6 anys, aquesta asseguradora està reconeguda per les autoritats suïsses i ofereix els mateixos serveis que la cobertura bàsica obligatòria, incloses les emergències mèdiques a l’estranger, a preus assequibles. Trobaràs més informació en aquest enllaç (en anglès).

Reduccions en les primes de l’assegurança de salut (Prämienverbilligung)

Les persones amb baixos ingressos reben suport en el pagament de les seves primes d’assegurança mèdica. La qüestió de qui té dret a una reducció de primes es regula a nivell cantonal. Els criteris més significatius són el nivell d’ingressos i el nombre de fills (pots consultar-los aquí). La reducció no significa que l’asseguradora faci un descompte directament sobre les primes mensuals, sinó que aquesta rep un import fix per part de les autoritats cantonals, que es descompta del total a pagar.

En molts cantons, són les autoritats locals qui es posen en contacte amb les persones que poden tenir dret a una reducció, després d’haver comprovat la situació econòmica d’aquestes persones mitjançant la presentació de llurs declaracions d’impostos. En altres cantons, la reducció s’ha de sol·licitar de manera activa i, per tant, només hi té dret qui sol·licita activament la reducció cada any. 

Per comprovar si tens dret a una reducció o desitges sol·licitar-ne una, posa’t en contacte amb l’oficina responsable:

– Si vius a la ciutat de Zuric: Serveis de Salut Municipals (Städtische Gesundheitsdienste) – Walchestrasse 31, 8021 Zuric / E-mail: sgd@zuerich.ch / Tel. 044 412 11 11.

– Si vius en un altre municipi dins del cantó de Zuric: Oficina d’assegurances socials del cantó de Zuric (Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich) – Röntgenstrasse 17, 8087 Zuric / E-mail: info@svazurich.ch / Tel. 044 448 50 00.

– Si vius en un cantó diferent, pots consultar la llista completa aquí.

Farmàcies

Els farmacèutics són especialistes ben formats que poden oferir assessorament en cas de malaltia, recomanar un medicament o remetre’t a un metge.

Emergències

En casos d’emergència pots trucar a una ambulància o anar directament al servei d’urgències de l’hospital.

– Policia 117

– Bombers 118

– Ambulància 144*

– Intoxicació 145

* Els serveis d’ambulància no són gratuïts, les despeses corren a compte de la persona que els fa servir.

 

Tens dubtes?

Si alguna qüestió no t’ha quedat del tot clara, pots contactar-nos a través de la nostra pàgina de Facebook. Entre tots i totes mirarem d’ajudar-te.

 


Share

Enllaç permanent a aquest article: http://www.cczuric.cat/suissa/salut/