BASES DEL CONCURS LITERARI del CASAL CATALÀ ZURIC 2021

Aquest any, el text guanyador participarà en el concurs literari europeu organitzat per diversos Casals Catalans.

Torna el concurs literari del Casal Català de Zuric!

Per complementar la celebració de Sant Jordi, aquest any oferim la seva segona edició, per així fomentar l’escriptura i la lectura entre la població infantil, juvenil i adulta. La creativitat és benvinguda!

Aquest any hem decidit canviar les bases una mica, ja que ens hem ajuntat amb altres casals d’Europa per oferir un concurs general. La persona guanyadora de la categoria adulta passarà a participar en el concurs literari europeu!

Poden participar al concurs totes les persones residents de Suïssa.

Hi haurà dos grups repartits de la següent manera:

Categoria Infantil: fins a 12 anys.

Categoria Adulta: de 12 anys en endavant.

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres abans del 30 de març de cada any.

El tema és lliure.

En la categoria infantil, l’extensió del text és lliure, però també s’hi pot adjuntar un dibuix relacionat al text presentat. Els pares poden ajudar a redactar el text en ordinador per enviar-lo al jurat.

Dins la categoria adulta es podran presentar relats en les següents subcategories:

Curta: Extensió entre un mínim de 500 paraules i un màxim de 1000.

Llarga: Extensió entre un mínim de 1500 i un màxim de 2.500.

Les obres han d’anar signades amb un pseudònim o un lema especificant l’edat i el grup al qual pertany.

Cada obra ha de ser enviada per e-mail on s’indiqui en lloc visible: “Concurs literari Casal Català Zuric 2021”, el pseudònim o lema, la categoria (Adulta (curta o llarga) o Infantil), i la data de naixement del concursant. Com a arxiu adjunt, s’ha d’enviar l’obra.

Cal presentar les obres en format digital (PDF enviat a cczuric@gmail.com) identificat amb el pseudònim de l’autor/a, modalitat i categoria. 

En cas de no disposar de mitjans per la presentació digital, s’acceptarà el format paper. En aquest cas, a més de l’obra original caldrà adjuntar quatre còpies de cada treball presentat a concurs i enviar-les a Casal Català de Zuric, Postfach, 8021 Zürich 1

La data límit per a la presentació dels treballs concursants d’aquesta edició és el 30 de març del 2021

Els guanyadors/es tant del concurs a Zuric com a nivell europeu s’anunciaran el dia de Sant Jordi, 23 d’abril del 2021.

Els premis que es concediran durant la diada de Sant Jordi del Casal Català de Zuric, tant per a la modalitat de prosa com per a la de poesia, correspondrà a les següents categories o grups:

  • Grup Infantil: 1r. Premi i Menció honorària
  • Grup Adult: 1r. Premi i Menció honorària

El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat es lliuraran els premis als treballs guanyadors. El premi serà una targeta regal de l’Orell Füssli a nivell de Zuric. Els premis a nivell europeu és una petita edició del text en un llibre on hi constaran tots els textos guanyadors dels casals europeus.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis dependent del seu criteri.

ACLARIMENTS

El Casal Català de Zuric es reserva el dret de fer una primera publicació de les obres guanyadores, i poder reproduir-les, totalment o parcialment, a la web (www.cczuric.cat), fent-ne referència a l’autor.

El Casal Català de Zuric es reserva el dret de publicar les obres guanyadores a la newsletter o a les xarxes socials.

Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc)

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases.

Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer del Casal Català de Zuric per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a la Junta del Casal Català de Zuric.

Share

Enllaç permanent a aquest article: http://www.cczuric.cat/2021/02/bases-del-concurs-literari-casal-catala-zuric-2021/