Convocatòria de plaça de professor/a de català al Casal Català de Zuric

Objecte

Seleccionar professorat per impartir classes de llengua catalana al Casal Català de Zuric.

 

Requisits

  1. Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster, o doctorat, preferentment en l’àmbit de la filologia catalana, o bé aportar el comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent.
  2. Estar en possessió del Certificat de nivell superior de català o equivalent.
  3. Acreditar coneixements de l’idioma alemany.
  4. Haver obtingut la titulació requerida en un termini no superior a 15 anys a comptar des de la data de publicació de l’oferta.
  5. No patir cap malaltia ni impediment per al desenvolupament de les funcions que requereix aquesta convocatòria.
  6. Disposar de permís de residència a Suïssa en la data de publicació de l’oferta.

 

Període i lloc de desenvolupament de l’activitat

Període: Un curs acadèmic, amb possibilitat de continuïtat, subjecta a la renovació anual.

Lloc: Zuric.

Inici: Setembre o Octubre de 2017 (dates encara per determinar).

La persona seleccionada farà classes a 1 o 2 grups de diversos nivells (en funció de les inscripcions). Cada grup realitza una sessió de 90 minuts a la setmana.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça del Casal Català de Zuric (cczuric@gmail.com) fins al dia 15 de juliol de 2017.

 

Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud

  1. Carta personal de motivació en què es descriguin els motius pels quals se sol·licita exercir de professor/a al Casal Català de Zuric.
  2. Currículum.
  3. Títol de llicenciatura, grau, màster o doctorat, o bé comprovant de sol·licitud d’expedició del títol.
  4. Certificat de nivell superior de català o equivalent.

 

 

Share

Enllaç permanent a aquest article: http://www.cczuric.cat/2017/07/convocatoria-placa-professora-catala-casal-catala-zuric/